Àmbit d'atenció a famílies i infància

Des de fa més de 20 anys es comença des de l'Associació in via a donar suport en l'aventura de la maternitat i la paternitat, des d'una vessant orientada a solucionar els conflictes i adquirir eines per prevenir situacions de risc en el futur. És així que donem suport a les famílies a través de la mediació familiar, la teràpia familiar, els grups de suport, les xerrades i projectes específics com l'OLIMPIA per treballar la situació de violència filioparental. ​

Programes

SOMIA

EL SOMIA és un servei d’escolta, d’assessorament i de reflexió en problemàtiques de la infància i adolescència. La finalitat és atendre a les Famílies que requereixen un enquadrament i una anàlisi de la situació de l’infant/adolescent amb relació al seu entorn i circumstàncies per tal de prevenir-les, elaborar-les i millorar-les.

El SOMIA, està format per un equip multidisciplinari provinent de la psicologia, mediació, treball social i pedagogia.

Què fem?

Mediació

Procés que pretén facilitar eines a les persones per gestionar els seus conflictes de manera dialogada, amb l’acompanyament professional imparcial, i la cooperació de tots els membres implicats, en aquest cas, la família.

En quines situacions intervenim?

  • Conflictes intergeneracionals (pares/mares-fills/filles famílies acollidores…)
  • En processos de separació.
  • Conflictes parentals després d’una separació.
  • Conflictes entre la família acollidora i la família biològica.

Acompanyament psicoeducatiu Adolescent

Es reflexiona amb l’adolescent sobre algunes dificultats concretes, així com se l’ajuda a buscar eines per trobar-se millor amb ell i amb l’altre.

Així com és facilitat un espai per tal que puguin reflexionar, elaborar el seu malestar, ajudar-les a posar paraules als seus sentiments. L’objectiu és que la persona menor pugui assolir de manera autònoma un camí que li permeti sentir-se bé amb ella mateix.

Orientació psicoeducativa per pares i mares

Es faciliten pautes i orientacions davant les dificultats que es troben amb els seus fills i filles, s’acompanya en el procés de trobar solucions recuperant els mateixos recursos familiars. L’objectiu és poder resoldre els conflictes entenent l’etapa evolutiva dels infants/adolescents, prevenint situacions de violència.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb somia@invia.cat

generalitat departament de treball afers socials i families

ENDAVANT

El projecte SOAF (Servei d’Orientació i Atenció a les Famílies) ENDAVANT comença l’any 2004 per donar resposta a la necessitat de les Famílies i de les adolescents de comptar amb un suport en la seva comunicació i els seus conflictes com a família.

L’objectiu principal és dotar a les Famílies i als adolescents d’eines de comunicació basades en la cultura de la pau i en la resolució de conflictes, així com treballar el moment evolutiu de la família i els rols familiars, per propiciar la convivència i el diàleg i prevenir situacions de risc o conflicte greu en el futur.

S’atén a famílies i adolescents dels 0 als 21 anys, donant atenció en l’àmbit grupal i en l’àmbit intrafamiliar, i oferim xerrades temàtiques per grups grans sobre temes específics.

Així les accions que es realitzen són: dinàmiques de grup, teràpia familiar i mediació familiar. Les derivacions arriben de manera directa, la mateixa família, i dels professionals de la xarxa de serveis socials i d’educació principalment.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat

ajuntament de barcelona
generalitat departament de treball afers socials i families

ESPAI FAMÍLIES

Espai Famílies és una eina per les Famílies, on a través de xerrades temàtiques es pretén poder prevenir situacions problemàtiques en el futur i conèixer com acompanyar als seus fills i filles en l’aventura de fer-se grans. Es remarca el valor de la família com a primera font de socialització i aprenentatges dels infants, fet pel qual es fa necessari que puguin tenir les suficients eines i habilitats, així com trobar les seves pròpies capacitats.

A qui atenem?

Mares, pares o tutors/es legals d’infants i adolescents que estiguin cursant Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO) a un centre educatiu que es trobi a la ciutat de Barcelona o d’altres municipis de Catalunya. Actualment estem realitzant xerrades en format online i presencial.

Tinc interès, com es pot sol·licitar fer-ho al centre on van els meus fills i/o filles?

  1. Parla amb la direcció o l’AFA del centre educatiu
  2. La direcció del centre i/o l’AFA es posen en contacte amb nosaltres per pactar temes (tenim un catàleg de xerrades genèric, però es pot pactar un altre tema que sigui d’interès per les Famílies), data i horari segons disponibilitat dels participants.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat

OLIVIA
Programa especialitzat de teràpia Familiar en situacions de Violència Filioparental

La finalitat que persegueix el projecte OLIVIA és la PREVENCIÓ, ORIENTACIÓ i INTERVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA FILIOPARENTAL AL NUCLI FAMILIAR. Que les famílies puguin compartir les seves inquietuds i preocupacions, que puguin rebre assessorament per part de persones expertes, que puguin detectar dinàmiques de risc, que s’aturin les situacions de violència i aconseguir comunicacions i dinàmiques familiars saludables.

Oferim Teràpia Familiar Sistèmica per les famílies que es troben en aquestes situacions tan delicades, els professionals de l’equip són experts en aquestes situacions i és per tant que la intervenció és molt específica i consensuada amb la família. És important poder treballar amb tot el nucli familiar, però quan això no és possible la intervenció es va adaptant al moment vital de la família.

Atenem famílies amb fills i filles fins als 21 anys, que fan demanda directa del servei o a través d’altres serveis de la xarxa (serveis socials, escoles, instituts…). La participació és voluntària i es requereix voluntat per part dels i les participants.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb safi@invia.cat

generalitat departament de treball afers socials i families