Termes i condicions

OBJECTE I ACEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.invia.cat, del que és titular ASSOCIACIO IN VIA (d’ara endavant, IN VIA).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

1.- IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ

IN VIA en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:

 • La seva denominació social és: ASSOCIACIO IN VIA.
 • El seu nom comercial és: IN VIA.
 • El seu CIF és: G64980501.
 • El seu domicili social està a: Carrer de l’Amistat, 15 – 08005 Barcelona.
 • Inscrita en el Registre Mercantil d’utilitat pública1998, Secciót 1a. núm 10766.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tel: 932155626.

E-mail: invia@invia.cat.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i IN VIA es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2.- DONACIONS

Una vegada dins de www.invia.cat, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades a www.invia.cat.

3.- PROCÉS DE DONACIONS

Per realitzar qualsevol compra a www.invia.cat, és necessari que el client sigui major d’edat.

Els passos a seguir per realitzar la donació són:

 • Fer link a Donar.
 • Introduir import.
 • Seleccionar forma de pagament. 
 • Introduir les dades.
 • Efectuar la donació.
 • Confirmació de donació.
 • Recepció via mail de confirmació.

 

Els passos a seguir per realitzar el registre als events són:

 • Introduir les dades.
 • Fer link a apuntar-se al event.
 • Efectuar la donació.
 • Confirmació de donació.
 • Recepció via mail de confirmació.

 

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per IN VIA per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Juntament amb la seva comanda, rebrà el corresponent certificat.

A aquest efecte, el client consent que aquest certificat se li remeti en format electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment electrònicament per rebre el certificat en paper.

4.- FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

 1. Transferència bancària

Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària: ES1601827767220200061743.

 1. PayPal

A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retirarà gens de diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per a això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

5.- ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant IN VIA el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

PRODUCTES
El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a IN VIA sobre el seu desig de desistir del contracte.
El desistiment implica que, IN VIA procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament.

Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de IN VIA.
IN VIA comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.