Servei d'Atenció Integral a Dones

El Servei d’Atenció Integral a Dones víctimes i supervivents de violències masclistes, de la mà dels Serveis Socials d’Atenció Primària i Especialitzada de tota Catalunya i des d’una perspectiva de Drets Humans i de gènere interseccional i transcultural, dóna resposta a totes les necessitats que presenten les dones i famílies monomarentals vulnerabilitzades, proporcionant una acollida integral i un acompanyament psicoeducatiu, administratiu, econòmic i judicial especialitzat en violències i, concretament en violència sexual i el tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual, per tal de fer efectiva la reparació del dany i possibilitar la seva emancipació.

El servei,
format per un equip de professionals multidisciplinars, ofereix:

  1. Inclusió residencial de diferent intensitat educativa, concebut des del model “housing first“, apostant per un acompanyament educatiu on la dona i la família monomarental siguin les autèntiques protagonistes del seu procés d’empoderament, a través de 66 places subvencionades i distribuïdes en diferents recursos com la Casa de la Jove, els 2 Pisos d’Autonomia per extutelades, un Servei Substitutori de la Llar, i 5 pisos d’emancipació.
  2. Suport Psicoterapèutic especialitzat en violències, adreçat a totes aquelles dones i joves supervivents de violències acollides en els nostres recursos, així com les que puguin requerir aquest suport de forma ambulatòria.
  3. Assessorament legal i acompanyament judicial a dones i joves supervivents de violències.
  4. Assessorament i acompanyament administratiu a dones i joves migrades i extutelades i/o supervivents de violències.
  5. Suport econòmic en el lloguer de dones i famílies en situació d’extrema vulnerabilitat, a través d’un projecte de continuïtat que requereix la complicitat de Serveis Socials.
01

Enfoc de drets humans i empoderament

Aquest enfoc permet que les dones, joves i infants acollides puguin identificar i reconèixer les seves necessitats i fortaleses per enfortir i incrementar les seves capacitats personals i socials per dur una vida lliure de violència, potenciar la seva autodeterminació i presa de decisions, així com construir relacions de bon tracte on es prioritzi la cura i respecte vers el seu cos, la seva salut, els seus afectes i la seva vida.

02

Enfocament de gènere interseccional i transcultural

Assumint la identificació, anàlisi i abordatge de les desigualtats entre homes i dones, considerant-les des d’una base multidimensional i entenent que totes les dones són diferents, tenen cultures, històries de vida i costums diverses, l’Associacio in via reconeix la pluralitat i la interculturalitat i lluita per a fer efectius els drets de les dones.

03

Model integrador de col·lectius

La integració de col·lectius diversos preveu la homogeneïtzació de les persones en acollida per considerar que formen part de col·lectius concrets i que s’entenen com diferenciats (embarassades, menors, dones amb discapacitat) i bloqueja, conseqüentment, l’emergència de processos de re-victimització i estigmatització.

04

Pedagogia de l'afecte

Acollir amb tendresa i afecte com a eines pedagògiques en un paradigma educatiu que pretén contribuir a la transformació d’una cultura de violència en cultura de tolerància, solidaritat i pau.