SOMIA

El SOMIA es crea amb la finalitat d’acompanyar les famílies davant de conflictes relacionals i comunicacionals, oferint així un espai per poder reflexionar sobre dinàmiques familiars disfuncionals. 

Neix al 1997, juntament amb el Telèfon Infància Respon. És un servei gestionat per l’Associació “in via” amb conveni amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència – DGAIA .

Es valora en cada cas el tipus d’intervenció més adequada a la família, sigui des d’un procés de mediació, des de l’orientació de caire psicopedagògic, des de la perspectiva d’una parentalitat positiva o bé des de l’assessorament psicològic.

Està format per un equip de tres persones amb formació en mediació familiar, psicologia, pedagogia, treball social i teràpia familiar.

Processos de mediació

  • Conflictes intergeneracionals (pares-fills, famílies acollidores…).
  • En processos de separació.
  • Conflictes parentals després d’una separació.
  • Conflictes entre la família acollidora i la família biològica.

Es tracta d’un espai relacional i comunicacional on la finalitat és que les famílies, conjuntament i de manera paulatina, puguin aprendre noves formes de comunicar-se i de relacionar-se més sanes, permetent noves dinàmiques familiars i noves formes de funcionament, i prevenint d’aquesta manera possibles escalades d’agressivitat que poguessin degenerar en situacions de violència.

Per tant a part de que ells puguin arribar a acords que els permetin caminar de manera diferent en la relació, també es van donant orientacions més terapèutiques que els ajudin a entendre la situació de l’altre, així com també la realitat dels fills.

Acompanyament psicoeducatiu Adolescent

Escolta, contenció i orientació sobre les problemàtiques que exposa. Es reflexiona amb l’adolescent sobre algunes dificultats concretes, així com també se l’ajuda a buscar eines per trobar-se millor amb ell i amb el altres, es facilita un espai per tal que pugui reflexionar, elaborar el seu malestar, ajudar-lo a posar paraules als seus sentiments…

Es tracta que pugui assolir de manera autònoma un camí que el permeti sentir-se bé amb ell mateix. En les sessions es parla de tot allò que el preocupa per tal d’ajudar-lo i orientar-lo de la manera més adequada a la seva situació.

Orientació psicoeducativa per pares

Escolta, contenció i assessorament sobre les problemàtiques que exposen els pares. Es donen pautes i orientacions davant les dificultats que es troben amb els seus fills i se’ls ajuda a trobar solucions recuperant els propis recursos familiars. S’estableixen uns objectius per resoldre els seus conflictes, prevenint situacions de violència.

L’acompanyament emocional personal i familiar que es fa, és molt important perquè sovint els pares es desborden pels canvis que han sofert a nivell familiar, es mostren molt confusos per la sensació de pèrdua d’autoritat, per tant se’ls ajuda a poder entendre millor l’etapa que estan vivint els seus fills, i poder viure-la d’una manera més natural, facilitant l’apropament als fills.

Assessorament psicològic

Espai a través del qual es realitza un acompanyament psicològic a l’adult sobre aquells aspectes de la seva personalitat que poden estar afectant a les relacions familiars, aprofundint en la seva història personal i familiar i afavorint les seves potencialitats com a persona.

Amb qui treballem

Telèfon Infància Respon, SSAP, EAP’s, PIAD’s, EAIE’s Programa Reagrupament Familiar…

Amb el finançament de

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.