Atenció a famílies i infància

Àmbit d’infància en risc

Dins dels projectes que desenvolupem per a la infància que es troba en situació de risc, maltractament o abús sexual, és important destacar dos tipus d’accions: el servei de detecció i prevenció del maltractament d’Infància Respon, i el servei de formació i capacitació de professionals per la lluita contra la infància maltractada.

Programes

INFÀNCIA RESPON

És un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, orientat a la prevenció i la detecció de maltractaments i altres situacions de risc en infants i adolescents. Funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l’any. Mitjançant aquest servei, la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) inicia els protocols necessaris per a protegir els menors d’edat que estiguin en una situació de risc o desemparament.

Telèfon: 116111 / 900300777

Correu electrònic: infanciarespon.tsf@gencat.cat

logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

Gestió Delegada des del seu inici a l’any 1997


SOMIA (Servei d'Orientació i Mediació d'Infància i Adolescència)

SOMIA és un servei d’escolta, d’assessorament i de reflexió en problemàtiques de la infància i adolescència. La finalitat és atendre a les famílies que requereixen un enquadrament i una anàlisi de la situació de l’infant/adolescent en relació al seu entorn i circumstàncies per tal de prevenir-les, elaborar-les i millorar-les.

SOMIA està format per un equip multidisciplinari provinent de la psicologia, mediació, treball social i pedagogia.

Què fem?

Mediació: procés que pretén facilitar eines a les persones per gestionar els seus conflictes de manera dialogada, amb l’acompanyament professional imparcial, i la cooperació de tots els membres implicats, en aquest cas, la família.

En quines situacions intervenim?

  • Conflictes intergeneracionals (pares/mares – fills/filles, famílies acollidores…)
  • En processos de separació.
  • Conflictes parentals després d’una separació.
  • Conflictes entre la família acollidora i la família biològica.
 

Acompanyament psicoeducatiu Adolescent

Es reflexiona amb l’adolescent sobre algunes dificultats concretes, així com se l’ajuda a buscar eines per trobar-se millor amb ell i amb l’altre. Es facilita un espai per tal que els/les adolescents puguin reflexionar, elaborar el seu malestar, ajudar-los a posar paraules als seus sentiments. L’objectiu és que la persona menor pugui assolir de manera autònoma un camí que li permeti sentir-se bé amb ella mateixa.
 
 

Orientació psicoeducativa per pares i mares

Es faciliten pautes i orientacions davant les dificultats que es troben amb els seus fills i filles, s’acompanya en el procés de trobar solucions recuperant els mateixos recursos familiars. L’objectiu és poder resoldre els conflictes entenent l’etapa evolutiva dels infants/adolescents, prevenint situacions de violència.

Per contactar o rebre informació us podeu posar en contacte amb somia@invia.cat

 
logo departament drets socials__antic treball afers socials i families

Gestió Delegada des del seu inici a l’any 1997

CAPACITACIÓ PROFESSIONAL

Des del Servei i amb aquests més de 20 anys d’expertesa respecte al maltractament infantil en totes les seves formes i amb les eines de detecció, i la posada en marxa dels mecanismes i protocols d’intervenció, realitzem formacions per equips de:

  • Serveis Socials d’Atenció Bàsica
  • Escoles i Instituts
  • Equips d’Atenció Psicopedagògica
  • Altres equips en contacte directe amb infants, adolescents i famílies.

A demanda dels diferents serveis proporcionem informació específica sobre com detectar situacions de risc, com abordar les entrevistes amb els progenitors, com activar els protocols corresponents, com preservar als infants en situació de risc de la victimització secundària, com abordar les situacions d’abús sexual infantil, i altres temes relacionats. Així mateix col·laborem en la realització de protocols de detecció i actuació en situacions de risc des dels diferents serveis de l’Associació in via.

Correu electrònic: safi@invia.cat

Vídeo Telèfon Infància Respon del canal de Youtube “Drets Socials”