Pisos d’autonomia

Els Pisos d’Autonomia Marina i Espígol son un suport residencial  per a les noies ex tutelades per la DGAIA.

Serveis

En arribar a la majoria d’edat, moltes noies tutelades no disposen d’una autonomia personal que les hi permeti accedir al món adult amb totes les garanties perquè no han tingut referents adults estables i vàlids, i perquè que sovint presenten danys psicoemocionals com a conseqüència de la seva història vital, on es troben presents la violència, la negligència i l’abandonament per part de les seves famílies.

Des de la perspectiva de gènere i tenint en compte els aspectes transculturals, en els pisos d’autonomia Marina i Espígol, amb 3 i 5 places respectivament, es proporciona a les joves ex tutelades i derivades per l’Àrea de suport al Jove Tutelat i Ex tutelat, protecció, allotjament i acompanyament educatiu fins els 21 anys.

Objectius

Potenciem les capacitats personals:
Les joves aprenen a conviure en tolerància, a tenir cura de la seva salut, a seguir una dieta equilibrada, a gestionar els seus ingressos i a conciliar el món laboral amb el formatiu, a banda de participar en tallers psicoeducatius que tenen com a objectiu potenciar totes les seves capacitats i habilitats a l’hora que facilitar una recuperació psicoemocional.
Les educadores dels pisos proporcionen a les joves un acompanyament individualitzat en el seu accés al món adult, des d’una perspectiva de gènere.

El projecte rep el suport de: la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Amb el finançament de

Ajuda les persones més vulnerables

Qualsevol donació possibilita continuar ajudant les persones més vulnerables.