Avís legal i Política de xarxes socials

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ IN VIA, CIF: G-64980501. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

Registre Secció 1a. núm 10766. Entitat d’utilitat pública 1998.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.invia.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ASSOCIACIÓ IN VIA, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ASSOCIACIÓ IN VIA o a tercers.

ASSOCIACIÓ IN VIA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet d’ASSOCIACIÓ IN VIA

Amb els límits establerts a la llei, ASSOCIACIÓ IN VIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’ASSOCIACIÓ IN VIA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’ASSOCIACIÓ IN VIA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, ASSOCIACIÓ IN VIA no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva d’ASSOCIACIÓ IN VIA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ASSOCIACIÓ IN VIA

Així mateix, per accedir als serveis que ASSOCIACIÓ IN VIA ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ASSOCIACIÓ IN VIA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a C/ AMISTAT, 15, BAIXOS – 08005 BARCELONA o bé, enviant un correu electrònic a carme@invia.cat  

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què ASSOCIACIÓ IN VIA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ASSOCIACIÓ IN VIA, a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic carme@invia.cat, manifestant la seva voluntat.

Política de privacitat en les xarxes socials oficials d’ASSOCIACIÓ IN VIA

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA a la xarxa social.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i el Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) ASSOCIACIÓ IN VIA desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial d’ ASSOCIACIÓ IN VIA en la mateixa . L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa .

2 . Dades de menors d’edat o incapaços.
L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze ( 14 ) anys , de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze ( 14 anys) a la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA en la mateixa . Per la seva banda, si l’usuari és incapaç , ASSOCIACIÓ IN VIA adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA . ASSOCIACIÓ IN VIA quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer.
L’usuari queda informat que ASSOCIACIÓ IN VIA , amb domicili social a C/ AMISTAT, 15, BAIXOS – 08005 BARCELONA , ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA en aquesta xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial .

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment.
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a ASSOCIACIÓ IN VIA a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat d’ASSOCIACIÓ IN VIA amb la finalitat d’oferir informació d’ASSOCIACIÓ IN VIA , per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin , intercanviar informació amb ASSOCIACIÓ IN VIA i altres usuaris i establir comunicació amb tercers .

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic , informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per ASSOCIACIÓ IN VIA per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política .

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA en aquesta xarxa social , de manera que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats , no ha d’ utilitzar- ni proporcionar les seves dades personals .

A través d’aquesta pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA l’usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma . L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la Plataforma .

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA dades personals , fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers .

ASSOCIACIÓ IN VIA tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals ASSOCIACIÓ IN VIA tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades.
S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei .

ASSOCIACIÓ IN VIA únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu .

6 . Altres tercers prestadors de serveis.
ASSOCIACIÓ IN VIA adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiperenllaços ASSOCIACIÓ IN VIA remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

7 . Qualitat de les dades.
ASSOCIACIÓ IN VIA adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA en la mateixa.

8 . Exercici dels drets d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició de les dades.
ASSOCIACIÓ IN VIA informa a l’usuari de la possibilitat d’ exercir els drets d’ accés , rectificació , cancel·lació i oposició mitjançant sol · licitud escrita dirigida a ASSOCIACIÓ IN VIA amb domicili social a C/ AMISTAT, 15, BAIXOS – 08005 BARCELONA, o aquella que li substitueixi i es comuniqui al Registre General de Protecció de Dades. A aquests efectes, l’interessat haurà d’enviar a ASSOCIACIÓ IN VIA la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial d’ASSOCIACIÓ IN VIA en la xarxa social, per tal d’identificar inequívocament.

9 . Altra informació d’interès.
ASSOCIACIÓ IN VIA podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

L’usuari pot contactar amb ASSOCIACIÓ IN VIA mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte :

ASSOCIACIÓ IN VIA
Domicili : C/ AMISTAT, 15, BAIXOS – 08005 BARCELONA
Email : carme@invia.cat

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

Propietat intel·lectual

Els continguts proporcionats per ASSOCIACIÓ IN VIA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ASSOCIACIÓ IN VIA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. ASSOCIACIÓ IN VIA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ASSOCIACIÓ IN VIA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a ASSOCIACIÓ IN VIA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

ASSOCIACIÓ IN VIA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ASSOCIACIÓ IN VIA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. ASSOCIACIÓ IN VIA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

ASSOCIACIÓ IN VIA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas ASSOCIACIÓ IN VIA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

ASSOCIACIÓ IN VIA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. ASSOCIACIÓ IN VIA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de ASSOCIACIÓ IN VIA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web és propietat d’ASSOCIACIÓ IN VIA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ASSOCIACIÓ IN VIA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per ASSOCIACIÓ IN VIA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ASSOCIACIÓ IN VIA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit d’ASSOCIACIÓ IN VIA.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.