Clàusula de protecció de dades personals

Informació completa sobre Protecció de Dades

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Entitat: ASSOCIACIO IN VIA – NIF: G64980501

Adreça postal: Carrer de l’Amistat, 15 – 08005 Barcelona

Telèfon: 932155626

Correu electrònic: invia@invia.cat

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASSOCIACIO IN VIA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de participar a la caminada del dia 8 de setembre de 2019 i totes les activitats previstes.

No es van a prendre decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Aquesta autorització no esta subjecta a cap restricció de termini temporal ni de lloc geogràfic i s’atorga a l’empara de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Participació en la caminada del dia 8 de setembre de 2019 i totes les activitats previstes
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials i del bolletí de l’entitat.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa tals como web i/o xarxes socials, ja sigui de l’adult o menor acompanyant .

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, a excepció d’obligació legal.

6. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Twitter, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.
 • Facebook, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Youtube, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • LinkedIn, amb la finalitat de gestionar les relacions comercials i laborals. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials, newsletters i el bolletí de l’entitat. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIO IN VIA estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ASSOCIACIO IN VIA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ASSOCIACIO IN VIA procedeixen del propi interessat, pares i/o tutors legals i/o entitats relacionades.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial