Àmbit d'educació i pedagògica

Des de l'any 2010 i després d'una detecció en les persones ateses als diferents serveis de l'entitat sobre la necessitat d'infants, adolescents i famílies de rebre suport en l'àmbit escolar, es posa en marxa l'Espai Aprendre, on família, espai i escola formen un triangle interconnectat que permet que l'infant i adolescent pugui trobar suport en el seu dia a dia en l'àmbit escolar i pugui enfortir-se i adquirir eines per prevenir el fracàs escolar.​

Programes

ESPAI APRENDRE

L’objectiu principal de l’Espai Aprendre és prevenir el fracàs escolar de l’alumnat que cursa estudis educatius obligatoris. Es promou una atenció global als infants, adolescents i a les seves famílies, a través del suport educatiu, especialment quan hi ha risc d’exclusió social per evitar les desigualtats de quedar-se fora del sistema escolar.

  • Des de l’Espai Aprendre s’atén a la família en la seva globalitat, entenent el reforç educatiu com una tasca que engloba a la família, l’escola/institut i altres agents que treballen coordinadament amb la família.
  • Per això, des de l’Espai Aprendre fomentem una relació propera amb la família establint reunions per tal de fer seguiments de l’evolució dels alumnes i orientar a mares i pares; així com coordinant-nos amb tutors dels centres educatius.

A qui atenem

  • Infants i adolescents que cursin Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (dels 6 fins als 16 anys).
  • Infants i adolescents amb necessitats educatives derivades de dificultats d’aprenentatge (Dislèxia, TDAH…).
  • Infants i adolescents que requereixin un acompanyament en els seus estudis per aprendre tècniques d’estudi i adquirir hàbits d’estudi.

Què oferim?

  • Reforç escolar a infants i adolescents dels 6 als 16 anys.
  • Acompanyament personalitzat a l’alumnat en els seus estudis.
  • Orientació i assessorament integral a les famílies.
  • Coordinacions amb les escoles i/o instituts.

Correu electrònic: safi@invia.cat

Amb el suport de:

caixa proinfancia

UBUNTU:
Aprenem Junts

Suport a l’escolarització d’infants i adolescents i orientació als seus pares/mares i/o referents.

Contempla l’assessorament i diagnosis pedagògic orientat al desenvolupament d’estratègies i hàbits d’estudi, l’assoliment de competències, el reforç en matèries concretes, la intervenció en dificultats i trastorns específics de l’aprenentatge i/o en dèficits cognitius, i les sessions de reforç acadèmic en el mateix centre escolar dels infants.

Atenem principalment a alumnat nouvingut i les seves famílies, donant prioritat a famílies d’origen migrant, és per tant que el treball en llengües i els espais de diàleg estan molt presents en la intervenció.

Els grups de reforç escolar es fan dins de les escoles i instituts amb els quals es té un acord, i a la seu de l’entitat fem un suport a les famílies en l’àmbit d’adaptació a la societat d’acollida, detecció de necessitats i derivació a recursos especialitzats i suport a la vida familiar i escolar.

Correu electrònic: safi@invia.cat

generalitat departament de treball afers socials i families
generalitat departament de educacio